Zitende ngencwadi ka-Chef Nono kulo Khisimusi

Khipha unyawo ngezibiliboco ezisencwadini yokuphaka ka-Chef Nono. Le ncwadi idayisisa okwamakhekhe ashisayo njengoba isibuya ihlandla lesibili.…

Asemi ngomumo amaphoyisa emigwaqeni

UNgqongqoshe Wezamaphoyisa Emigwaqo uMnz Fikile Mbalula uthi seluqalile uhlelo lokuqinisekisa ukuthi abantu bafika emakhaya bephephile kulo…

Ziphendlela isikhundla sangunaphakade esokeni lakho, ngokuthi ulithengele lesi sipho

Uma ube ngomunye wababe senhlanhleni yokugoqa unyaka nesithandwa sakho nisahlekisana. Ake usikhombise ukuthi usithanda kangakanani ngokuthi…

Sebenzisa i-bonus yakho ngobuhlakani kulo nyaka

Sesiyasondela leso sikhathi sonyaka la iningi lizothola amabhonasi emsebenzini. Abantu basebenzisa le mali ngezindlela ezahlukene, kukhona…

Okuzokusiza uzakhele ugazi kumamezala kulo khisimusi

Ukuze izinto zakho zihambe kahle, kubalulekile ukuthi ubuye ucubuze amagabade kumama owakuzalela indoda. UKhisimusi yisikhathi esikahle…

Ixoxwa ngezithombe – vakashel’ e-Knysna

Uma ngabe ubungakabi nasiqiniseko sokuthi uzozikhiphelaphi kulo Disemba, sivumele sikusize. Njengenjwayelo, njalo ngoLwesibili sikulethela indawo yakuleli…

Siqhakambisa ithalente labadwebi bakuleli abasafufusa

Baningi abadwebi bakuleli abasafufusa, kepha abashaya into ecokeme. Yize kuhlale kunomsindo ngo-Rasta, ogama lakhe langempela u-Lebani…

Ake wenze ujeqe ngendlela ehlukile kule mpelasonto

Selithuthuke kakhulu izinga lokupheka emhlabeni jikelele. Izidlo esakhula ngazo seziphekwa, zithakwe, futhi ziphakwe ngendlela eyahlukile. Thatha…

Bathi bagezeke impela ngo-2019 uma beqhathanisa no-2009

Kushukuthi ngempela imali iyamgeza umuntu. Basho kanjalo-ke nabasezinkundleni zokuxhumana njengoba isiphinde yasematheni i-decade challenge, ephinde ibizwe…

BUKA: Indlela yokubheka umdlavuza kwabesilisa

Buka indlela efale yokuzicumbaya isitho sangasese ukuzwa ukuthi awunazo izinkomba zokuba nekhensa. Lesi sifo siyingozi kodwa…

Kwehlukene imibono ngemikhiqizo yesikhumba yakwa-Portia M

Indaba isuswe umlisa osenkundleni yokuxhumana othe ngeke aphinde asebenzise imikhiqizo yesikhumba yakwa-Portia M, njengoba evele waqubuka,…

Bangene ngezitayela zezinwele zika-Mihlali kulo Khisimusi

Singene ngempela manje kuZibandlela, abasebenza emadolobheni amakhulu sebezopakisha imithwalo balibangise emakhaya beyodla amaholidi kaKhisimusi nomndeni nabathandiweyo…

Mbokodo zivikele kowesilisa okubamba ngendluzula

Ukudlwengulwa kanye nokubulawa kwabesifazane sekuyinsakavukela umchilo wesidwaba, mihla namalanga kubikwa ubulwane obenziwa abesilisa kwabesifazane. Kuyindalo ukuthi…

Izitayela zezinwele komakoti abashadayo kulo Zibandlela

Umshado usuku olukhulu, iningi labesifazane liphupha ngalolu suku kusukela bebancane. Wonke umakoti ufisa ukuba muhle ngokusu…

Uma uzikhiphela olwandle kulo Zibandlela, kuningi ongakucosha kuKhanya Mkangisa

Iningi seliqedile ukuhlela elizobe likwenza ngala maholidi kaKhisimusi. Uma uzobe uzikhiphele olwandle, kuningi ongakucosha kuKhanya Mkangisa…

Okungakuxoshisa emsebenzini okufanele ukushiye ku-2019

Njengoba imisebenzi iyimvela kancane, izinkampani zidiliza mihla namalanga. Kubalulekile ukuthi uma unomsebenzi uwuphathise okwezikhali zamantungwa ngoba…

Ixoxwa ngezithombe – vakashel’ e-Magoebaskloof

Ungacabanga ukuthi usuzibone zonke izindawo esifundazweni esithize, bese umangazwa indawana ethe ukufihleka kodwa enhle isimanga. Leyo…

Yenza u-Jelly no-Custard ngendlela eyehlukile kulo khisimusi

U-Jelly no-Custard yi-desert iningi lethu esikhule ngayo, kulo nyaka shintsha unyawo ngokuthi wenze le desert ngendlela…