Abanegciwane le-HIV baphumele obala ku-Twitter

Nanamhlanje kusenzima ukukhuluma ngegciwane le-HIV yize sekuyisifo esilawulekayo nokwazi ukuphila naso. Ikhambi alikatholakali kodwa selilide ibanga…

Kuzalwe izingane ezingu-158 eLimpopo ngoKhisimuzi

Zingu-158 izingane ezizalwe esifundazweni saseLimpopo ngosuku luka Khisimusi okubalwa abafana abangu-34 namantombazane angu-124. “Bonke omama bakhululeke…

Qinisekisa ukuthi awupheli unyaka ungakahloleli i-HIV

Njengoba umhlaba kade ubumbene ekuqwashiseni ngengculazi nge-World Aids Day ebingeSonto esiphuma kulo, kuphinde kwavela ukubaluleka kokuhlolelwa…

Ungasali kwasebekhethe ukujima nokudla kahle kulo Disemba

Kubonakala kungumdlalo kwabanye abantu ukuqala noma yiluphi uhlelo lokuzivocavoca nokudla kahle ngalesi sikhathi sonyaka, kwazise uDisemba…

Yini edala ukuthi abesifazane bengafiki kuvuthondaba, i-orgasim?

Lenkulumo iqhamuke ekhasini le-Twitter. Kuqale njegombuzo ovulelekile, “Kungani kunzima ukuthi amadoda achamise abesifazane, phecelezi i-orgasms?” UDokotela…

Inyunyana yabahlengikazi isigxeke isenzo sikanesi ohlukumeze isiguli e-KZN

Inyunyana yabahlengikazi i-Denosa isisigxekile isenzo somunye wonesi babo ovele kwividiyo ehlukumeza isiguli; yathi akusoze kwemukeleka ukuhlukunyezwa…

Zivikele kumbulalazwe ohlasela buthule – i-diabetes

Sibizwa ngombulalazwe ohlasela buthule, nosufuna ukuba yingozi ngaphezu kwengculazi, kanti okushaqisa kakhulu ukuthi bancane abaphethwe yisifo…

Khohlwa ifiga uma uzithandela amponjwana

Abanikazi bamabhizinisi okuzivocavoca bajabula bafe uma kuyilesi sikhathi sonyaka ngoba baningi abajoyina amajimu ukuzilungiselela ihlobo. Inkinga…

Ukukhuluphala ngokweqile kubeka impilo yakho engcupheni

Ongoti bezempilo banxusa izakhamizi zakuleli ukwehlisa izinga lokukhuluphala ngokweqile, njengoba kuyisonto lokwexwayisa abantu ngale nkinga kuleli,…

Ayibuyile ngamandla i-listeriosis, ningatatazeli

Akusilo iqiniso ukuthi i-listeriosis isibuye ngamandla, kusho abesikhungo esicwaninga ngezifo eNingizimu Afrika, i-National Institute of Communicable…

Ok’salayo, ayisali eyami iselula uma ngiya endlini encane

Odokotela sebekhuze umkhuba wokuhlala isikhathi eside ethoyilethi neselula, njengoba ungazithola usuhlaselwa ama-piles, okuyisifo esenza kube lukhuni…

Ziningi izinkoleloze ngokuzibulala okumele zilungiswe – ungoti wezengqondo

Angeke sikwazi ukulwa nesihlava sokuzibulala kwabantu eNingizimu Afrika uma singakhulumi ngaso, futhi singaqikeleli ukulungisa izinkoleloze ngokuzibulala.…

Isibalo sabanemicabango yokuzibulala siyanda kuleli

Zingaphezu kuka-179 000 izingcingo ezitholwe inhlangano eqwashisa ngezifo ezithikameza umqondo, i-SA Depression and Anxiety Group (SADAG),…

Uthikamezekile ngokomqondo? Naba abangazama ukukusiza

Inhlangano eqwashisa ngezifo ezithikameza umqondo, i-SA Depression and Anxiety Group (SADAG) ifisa wonke umuntu ozithola engaphansi…

Ucansi olumnandi aluncikile ebudeni benduku yomuntu wesilisa

Lowo nalowo unesifiso socansi oluhlanyisa umlingani wakhe, olukwenza ubone izinkanyezi, uze uzithole ukhuluma ushwashwatha. Kaninginingi nokho,…

Ukuzipotopotoza ibele kungakusindisa kumdlavuza webele

Ukuzipotopotoza ibele okungenani kanye ngenyanga, kungezinye zezindlela ezingakuphephisa ekuhlaselweni yisifo somdlavuza webele. Le nhlobo yomdlavuza ingenye…

U-Juanita Khumalo ungowesifazane esimthandayo kulolu Lwesithathu

Uma umbheka u-Juanita Khumalo, ngeke usho ukuthi eminyakeni ethi ayibe mibili edlule, wayezizwa ekhuluphele, esebudlelwaneni ayengasabuthokozeli,…

Ungaphila ngaphandle kwamponjwana inyanga yonke ka-Okhthoba?

Ukuqala kwenyanga kaMfumfu kuza nemizamo eminingi yokuzivocavoca nokudla kahle, ukuqinisekisa ukuthi uma kufika ihlobo, imizimba yethu…