Asithengwa isitifiketi sikamatikuletsheni, siyasetshenzelwa – kukhuza uMnyango

Kwexwayiswa ngezitifiketi zikamatikuletsheni eziwumbombayi esezadayiswa izigilamkhuba. Lokhu kulandela ikhasi elisezinkundleni zokuxhumana elikhangisa ngokuthi lidayisa izitifiketi zikamatikuletsheni,…

Sebezitholile izikhala zika-Grade 1 no-Grade 8 akade belindile e-Gauteng

Bazowudla ngokukhulukeka uKhisimuzi abazali bezingane zase-Gauteng ebezingakatholi izikhala zokufunda kwa-Grade 1 no-Grade 8 ngonyaka ozayo, kwazise…

Ikhala ngokuchema ekukhethweni kwabayomaka i-NATU

Iyakhalaza nakulo nyaka inyunyana yothisha, i-National African Teachers’ Union (Natu) ngekubiza njengenkohlakalo eyenzeka uma kuqokwa othisha…

Ayisoze yaphuma emfashinini imfundo – kusho abathole iziqu kunzima

Izimo abantu abedlula kuzo ukuze bathole iziqu zemfundo zizokumangaza, futhi zikukhuthaze. Kusa namuhla ekuseni, abasezinkundleni zokuxhumana…

Abafundi abangahlali emakhaya izikole zingakavalwa

Umnyango Wezemfundo uthi abafundi kumele bahlale esikoleni kuze kube usuku lokugcina lokuvalwa kwesikole. Izikole zinxuswa ukuthi…

Namhlanje usuku lokugcina ngci lokufaka izicelo ku-NSFAS

Namhlanje usuku lokugcina ngci lokufaka izicelo zoxhaso-mali ku-NSFAS. Uxhaso-mali yokufunda ezikhungweni zemfundo ephakeme, amaKolishi kanye namaNyuvesi…

UNgqongqoshe unethemba lokuthi umatikuletsheni uzokwenza kahle

Njengoba izivivinyo zeBanga leshumi zisondela ekuphothulweni, uNgqongqoshe Wezemfundo, uDebbie Sch√§fer uthe unethemba lokuthi ikilasi lika-2019 lenze…

Sekusele 14 000 engakatholi izikhala zika-Grade 1 no-Grade 8 eGoli

UMnyango wezeMfundo eGoli uthi usebenza ngokubambisana nezikole ezingaphansi kwengcindezi ngenhloso yokuthi zenyuse izibalo zazo zabafundi ezibamukela…

Kusele izinsuku ezingu-11 kuvalwe ukubhalisela u-NSFAS

Sekusele izinsuku ezingu-11 ngaphambi kokuba kuvalwe ukubhalisela uxhaso lwe-National Financial Aid Scheme (NSFAS). Bayanxuswa abafundi bakamatikuletsheni…

Kwethulwe uhlelo lokufundisa ngocansi ezikoleni

Ngenxa yezibalo zabafundi abakhulelwayo, uNgqongqoshe Wezemfundo Eyisisekelo u-Angelina Motshekga usethule umthetho wokufundisa abafundi ngocansi. Lolu hlelo…

Aluvalwe elokufuna izikhala zokufunda online eGoli – kusho abanye abazali

Abazali bathi aluvalwe lolu hlelo lokufaka izicelo zezikhala zokufunda kwi-internet, noma online eGoli, ngoba ludala isidididi…

Liyoze lizwakale izwi lethu – Abahumushi

Abahumushi balwa eyokuthi lo msebenzi owukenziwa ngendlela kanti futhi kusekhona abantu abawenzayo ngaphandle kowufundela kanye nokuba…

U-NSFAS uyehluleka ukusiza iNingizimu Afrika

Ikomidi likazwelonke le-National Assembly elengamele i-akhawunti yomphakathi (Scopa) lithe, ibhodi ye-National Student Financial Aid Scheme (NSFAS)…

UMnyango uphika imibiko yokushaywa kwendlwabu emakilasini

UMnyango Wezemfundo Eyisisekelo -( ¬†Department of Basic Education) uphika imibiko wokuthi abafundi bazoshaya indlwabu emakilasini, esifundweni…

Ungaphuthelwa yithuba lokufunda bukhoma ukuzicwala ku-Mihlali

Asatholakala amathikithi okuyofunda ukuzicwala kuMihlali Ndamase. Le ntokazi esizakhele igama kwezobuhle izonikeza abalandeli bayo ithuba lokuyibona…

Selifezekile iphupho likaMam’ uGcina Mhlophe

Selize lafezeka iphupho lombhali wakuleli ohlonishwayo, u-Gcina Mhlophe, njengoba namuhla kungunyaka wokuqala womcimbi ozoba minyaka yonke,…

Mzali, qaphela ukungafakeli umfundi ka-matric ingcindezi enkulu

Ukuhlolwa kwabafundi bamatikuletsheni kuyaqala namuhla ezikoleni eziningi zakuleli; kanti akekho umzali ofisa ingane yakhe ingaphumeleli. OwayenguMongameli…

Abaqashwe ngamehlo okhozi abafundi!

Abafundi sebenobuchule bokuphatha izikhali ezikoleni. Kunezigameko eziningi ezibikiwe zabafundi begwazana bodwa ezikoleni. FUNDA: Yini kanti ezonqanda…