Izophinda u-Grade 8 indodana kaZodwa Wabantu

Njengoba abantwana bebuyela esikoleni emva kwamaholidi kaKhisimusi, kukhona abangawadlanga kahle ngoba unyaka owedlule uphele befeyilile esikoleni.…

Buka ama ‘bundle of joy’ ebuyela esikoleni

Seluze lwafika lolo suku la abantwana bebuyela esikoleni. Kwabanye, lolu wusuku olumnandi njengoba bezothola inkululeko emva…

“Akulahlwa mbeleko ngakufelwa” kusho osephinde uMatric kahlanu

Injabulo yodwa kuNontobeko Mzimela oneminyaka engu-23 ubudala, odabuka eSikhaleni okuyindawo eseMpangeni KwaZulu Natal emva kokuphumelela kwibanga…

Uhla lwezikole ezizimele ezenza kahle nezibiza kangconywana

Njengoba izikole ezizimele (IEB) kuyizona ezikhiqize abafundi abahambe phambili kuleli, uma nawe ufisa ukuhambisa umntwana wakho…

‘Ungabi umakoti wase-res’ – kwelulekwa abaya emanyuvesi

Njengoba abafundi abaningi akade benza umatikuletsheni ngo-2019 belungiselela ukuya ezikhungweni ezahlukahlukene zemfundo ephakeme, sebethole izeluleko kwabahambe…

“Lugotshwa lusemanzi” -Zinhle maDlamini Yaka

UZinhle Dlamini uthe ake evule abazali amehlo zisuka nje, unyaka uqala mayelana nomsebenzi wezingane weskole. Bazali…

Alikho ihlazo ekuphindeni u-matric

Ubuwazi ukuthi usaziwayo nosomabhizinisi wakuleli, uSbusiso Leope – owaziwa ngelika-Dj Sbu, wafeyila umatikuletsheni, wawuphasa emva kokuphinda…

Bangaphezu kuka-300 000 abazoxhaswa u-NSFAS okokuqala ngqa ngo-2020

Sesikuphothulile ukucubungula izicelo zoxhaso-mali isikhwama esixhasa abafundi ngezimali zokufunda, i-National Financial Aid Scheme (NSFAS). Abe-NSFAS bathi…

Kubanjwe umoya ngemiphumela kamatikuletsheni

Uzoyimemezela namuhla ntambama e-Midrand, eGoli, imiphumela kamatikuletsheni ka-2019 onguNgqongqoshe wezeMfundo eyiSisekelo kuzwelonke, u-Angie Motshekga. Bangaphezulu kuka-790…

Asithengwa isitifiketi sikamatikuletsheni, siyasetshenzelwa – kukhuza uMnyango

Kwexwayiswa ngezitifiketi zikamatikuletsheni eziwumbombayi esezadayiswa izigilamkhuba. Lokhu kulandela ikhasi elisezinkundleni zokuxhumana elikhangisa ngokuthi lidayisa izitifiketi zikamatikuletsheni,…

Sebezitholile izikhala zika-Grade 1 no-Grade 8 akade belindile e-Gauteng

Bazowudla ngokukhulukeka uKhisimuzi abazali bezingane zase-Gauteng ebezingakatholi izikhala zokufunda kwa-Grade 1 no-Grade 8 ngonyaka ozayo, kwazise…

Ikhala ngokuchema ekukhethweni kwabayomaka i-NATU

Iyakhalaza nakulo nyaka inyunyana yothisha, i-National African Teachers’ Union (Natu) ngekubiza njengenkohlakalo eyenzeka uma kuqokwa othisha…

Ayisoze yaphuma emfashinini imfundo – kusho abathole iziqu kunzima

Izimo abantu abedlula kuzo ukuze bathole iziqu zemfundo zizokumangaza, futhi zikukhuthaze. Kusa namuhla ekuseni, abasezinkundleni zokuxhumana…

Abafundi abangahlali emakhaya izikole zingakavalwa

Umnyango Wezemfundo uthi abafundi kumele bahlale esikoleni kuze kube usuku lokugcina lokuvalwa kwesikole. Izikole zinxuswa ukuthi…

Namhlanje usuku lokugcina ngci lokufaka izicelo ku-NSFAS

Namhlanje usuku lokugcina ngci lokufaka izicelo zoxhaso-mali ku-NSFAS. Uxhaso-mali yokufunda ezikhungweni zemfundo ephakeme, amaKolishi kanye namaNyuvesi…

UNgqongqoshe unethemba lokuthi umatikuletsheni uzokwenza kahle

Njengoba izivivinyo zeBanga leshumi zisondela ekuphothulweni, uNgqongqoshe Wezemfundo, uDebbie Schäfer uthe unethemba lokuthi ikilasi lika-2019 lenze…

Sekusele 14 000 engakatholi izikhala zika-Grade 1 no-Grade 8 eGoli

UMnyango wezeMfundo eGoli uthi usebenza ngokubambisana nezikole ezingaphansi kwengcindezi ngenhloso yokuthi zenyuse izibalo zazo zabafundi ezibamukela…

Kusele izinsuku ezingu-11 kuvalwe ukubhalisela u-NSFAS

Sekusele izinsuku ezingu-11 ngaphambi kokuba kuvalwe ukubhalisela uxhaso lwe-National Financial Aid Scheme (NSFAS). Bayanxuswa abafundi bakamatikuletsheni…