Kukhunjulwe amaqhawe alwa anqoba amaNgisi empini yaseSandlwana

Kwenzeka ingqophamlando ngoJanuwari wonyaka ka-1879 ngesikhathi amabutho kaZulu alinganiselwa ku-24 000 elwa futhi enqoba amaNgisi empini yaseSandlwana.

AmaNgisi – ayehlose ukuqeda ngombuso wobukhosi bukaZulu owawusasele enyakatho yoThukela noMzinyathi, ayehlome ngezikhali ezaziyisimanjemanje, uma kuqhathaniswa nezikhali zamabutho akwaZulu okwakukakhulu ngamawisa nemikhonto, kepha anqotshwa yize kunjalo.

Njalo kule nyanga, kuyaye kukhunjulwe le ngqophamlando – isibindi samabutho, nalawa adela izimpilo zawo kule mpi.

Nangempelasonto kube njalo eNquthu, ngesikhathi iSilo Samabandla, u-Zwelithini ehola umcimbi wokukhumbula okwenzeka ngo-1879.

“UMnyango uzoqhubeka nokuhlonipha umlando kaZulu nazo zonke izindawo ezingamagugu, isikakhulukazi ngoba esikhathini esikuso ila umlando usuhambisana nokuletha imisebenzi nokukukhulisa umnotho ngaphansi kohlelo lwezokuvakasha,” kusho uNdunankulu waKwaZulu Natal, uSihle Zikalala, obengomunye wezikhulumi kulo mcimbi.