Nanka ama-diet ahamba phambili ku-2020

Angenisile ama-diet, kakhulukazi kwabesifazane abafuna ukuncipha ngokushesha, kanti akungabazeki ukuthi njengoba uqala lo nyaka, baningi asebezibophezele ekunciphiseni isisindo somzimba wabo.

Maningi-ke nawo ama-diet, futhi ehlukahlukene. Isihlabani somculo, u-Beyonce, ezilungiselela ikhonsathi yakhe enkulukazi, i-Coachella eyayingo-2018, uthi wayeka ukudla inyama, isinkwa, konke ukudla okunoshukela, okunobisi, utshwala, ngisho nofishi imbala kwi-diet yakhe – indlela yokudla eyamshiya elambile, ngokusho kwakhe, futhi athi ngeke aphinde ayizame.

Abanye baphuza amatiye okuthiwa ashisa amafutha noma avala inhliziyo, ama-protein shakes, abanye badle izitshalo kuphela.

Ngokongoti bezokudla, bagqugquzela ukuthi abantu bangazami noma yiyiphi i-diet nje, njengoba amanye engashiya ukhahlamezeke umzimba ngoba engenawo zonke izakhamzimba ozidingayo. Banxusa abantu ukuthi bazame izindlela zokudla ezizoqinisekisa ukuthi ngale ngokuncipha, umuntu uyakwazi ukuyigcina leyo-diet. Kungenjalo, ungazithola usubuyela esisindweni somzimba wakho sakudala, futhi kuze kwedlulele.

Nanka-ke ama-diet ahamba phambili ku-2020, ngokusho kongoti bezokudla – abakhipha lolu hlu njalo ngonyaka.

Mediterranean diet

Lolu hlelo lokudla lugxila kakhulu ekudleni okudlisa ngezitshalo, Ngakho-ke izithelo, imifino, bese kuba inkukhu nofishi kuhamba phambili; bese ukudla okunamafutha amaningi, inyama ebomvu noshukela kudliwe kuphela ngaleso sikhathi. ungandisi etshwaleni, kepha ingilazi yewayini yamulekekile. Kuthiwa le ndlela yokudla ingasiza ekulweni nezifo zenhliziyo, ezengqondo, ngisho nomdlavuza imbala.

DASH diet

Ibatshazwa kakhulu le ngokuba nokudla okunezakhamzimba ezisiza ekulweni nezifo ezifana ne-high blood pressure ne-hypertension. Icishe ifane ne- Meditteranean ngokuthi kudliwa kakhulu izitshalo, inkukhu, ufishi, kepha yona yehluka ngokuthi abantu bangadli ukudla okunobisi oluyi-full cream, kepha bazame i-low cream, futhi bangaphuzi tshwala.

Flexitarian diet

Ephume isithathu icishe ilandele ncamashi uhlelo lokudla olulandelwa yilaba asebeyeke ukudla inyama, phecelezi ama-vegetarian – abadlisa ngokudla ukudla okunemifino. Kule-diet, kugquguzelwa ukuthi uyiyeke inyama cishe ngokuphelele, uyidle nje gqwa gqwa uma uyihalela ngempela.