Sebenzisa i-bonus yakho ngobuhlakani kulo nyaka

Sesiyasondela leso sikhathi sonyaka la iningi lizothola amabhonasi emsebenzini. Abantu basebenzisa le mali ngezindlela ezahlukene, kukhona abayisebenzisela ezintweni eziphusile nokukade befisa ukuzenza njengokulobola umfazi noma ukwakha ekhaya kodwa qinisekisa ukuthi awuphonsi konke onakho ephaketheni.

Abanye bayisebenzisela ezintweni ezingaphusile, njengokubukwa ezindaweni zokucima ukoma noma bazifake obishini oluzogcina lubaxakile kusasa, njengokuthenga isikorokoro esizokukhuthuza imali unyaka wonke. Yingakho namhlanje sikuphathele amacebo azokusiza usebenzise imali yakho ngendlela enobuhlakani kulo nyaka.

Image result for budget

Hlela

Uma nje ingena leyo-sms, yaba imali yakho kathathu. Kukuwe ukuthi ufisa ukuyicaza kanjani kodwa makubekhona ozokhokha ngayo izikweletu, ozoyisebenzisa nozoyonga njengoba ngo-December kusheshe kuholwe.

Related image

Yonga

Thatha isamba esithile emholweni wakho usibeke. Leyo mali izokusiza uma kuvela izimo eziphuthumayo phakathi nonyaka. Uyophinde ukhalele kuyo uma kufika izikhathi ezinzima enyangeni.

Image result for pay bills

Khokha izikweletu

Thatha ingxenye ethile emholweni wakho ukhokhe leso sikweletu ebesikumpintshile unyaka wonke. Kungaba yi-credit card, amakhadi asezitolo, umuzi noma imoto. Ngisho ngabe awusiqedanga kodwa kuzokusiza ukuthi uphonse onakho ukuze ukhathule noma ungampintshwa yinto efanayo futhi ngonyaka ozayo.

Image result for spend your money

Imali ozoyisebenzisa

Umzimba osebenzayo uyapoyilwa. Makube nemali ohlela ukuyisebenzisa kula maholidi kodwa qinisekisa ukuthi aweqi kuleso samba osibekile. Le mali ungayisebenzisa ukuthenga ukudla kukakhisimusi, ukutenda abathandiweyo bakho ngala maholidi noma uzitende wena qobo ngokuthi uyopholisa ikhanda olwandle ukuze ubuyele emsebenzini unomfutho omusha noma uzithengele okusha obukade ufisa ukuba nakho.