Okubi okuza namaholidi kaKhisimusi

Injabulo yodwa eNingizimu Afrika singena kuZibandlela, okumnandi kakhulu ngokuba kuleli ngalesi sikhathi ukuthi ilanga lisuke likhiphe umkhovu etsheni njengoba kusuke kuyihlobo, usifica sitshakadula siveze ama-summer body futhi imini iba yinde njengoba ilanga lingasheshi ukushona. Amaholidi kakhisimusi esesemome, iningi labasebenzi lizothatha ikhefu emsebenzini lithole namabhonasi. Lesi yisikhathi sokuphumula, sokujabula futhi sichithe isikhathi nemindeni yethu.

Imisiko imi ngomumo njengoba iningi lisuke lenza imicimbi eminingi eyahlukene ngalesi sikhathi. Yize kunjalo, kuningi okubi okuza nala maholidi nokufanele sikuqaphele ukuze singazitholi sesingene obishini esingeke sikwazi ukuzikhipha kulo. Nakhu okumbalwa esikuphathele khona nokufanele ukuqaphele.

Okubi ngamaholidi kaDecember

Abantu bachitha imali eningi bezithokozisa, kufike uMasingana bengesenayo imali.

Izihlobo zikufuhlela ngezingane, ungene ushone ephaketheni uzama ukujabulisa abantwana futhi ubathengela ukudla.

Siyanda isibalo sabantu abalahlekelwa izimpilo zabo ezingozini zezimoto ngenxa yokushayela budedengu noma bedlele amanzi amponjwana.

Uma uganile, lesi yisikhathi sokuyokotiza. Lokho kusho ukuthi kufanele uvuke ngovivi futhi usebenze ngokuzikhandla ukuze babone ukuthi izinkomo zabo azihambanga namanzi, kodwa kwehluka ngemizi.

Ubudlelwano obuningi bulengela eweni. Uma ubudlelwano benu bungaqinile, bungaphephuka noDecember ngoba ziningi izivivinyo ngalesi sikhathi njengoba nobhuti baseGoli besuke bebuyile.

Zigade uma uya ezindaweni zobumnandi ngoba izinswelaboya zisuke ziningi zizokwenza ubugebengu, njengokutshotsha izimoto.

Izingane ziyalahleka emabhishi nakwinxanxathela yezitolo njengoba kusuke kugcwele, qinisekisa ukuthi umqapha ngelokhozi umntwana wakho uma nizikhiphile.